Vedtaget på generalforsamling 29. marts 2014. §2 revideret på generalforsamling 10/4-2017 §4 revideret på generalforsamling den 30. maj 2021.


§ 1.

 1. Klubbens navn er "Faaborg Roklub", og har hjemsted i Faaborg-Midtfyn kommune.
 2. Foreningen er tilsluttet DFfR og er underlagt disses love og bestemmelser.
 3. Foreningens formål er at dyrke roning og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt.
 4. Klubbens stander er hvid med blå kant og blå femtakket stjerne.

§ 2.

 1. Som medlem kan optages enhver med interesse for Klubbens aktiviteter.
 2. Anmodning om optagelse i Klubben sker skriftligt til bestyrelsen på en særlig blanket.
 3. Medlemskontingentet for aktive medlemmer fastsættes for et år ad gangen på den 
ordinære generalforsamling.
 4. Kontingentet for aktive medlemmer opkræves i mindst 2 rater. Kontingentet for andre medlemstyper opkræves en gang årligt.
 5. Ved indmeldelse opkræves et forholdsmæssigt kontingent for perioden frem til næste kontingentopkrævning.
 6. Aktive medlemmer under 18 år betaler 75% af det fastsatte kontingent.
 7. Passive medlemmer betaler 8% af det fastsatte kontingent.
 8. Udmeldelsen skal ske skriftligt til bestyrelsen med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode.
 9. Ethvert medlem må nøje gøre sig bekendt med Klubbens love og de til enhver tid gældende reglementer.
 10. Ethvert medlem har adgang til klubhuset.
 11. Kun aktive roere har ret til at benytte bådene.
 12. Æresmedlemmer udpeges af bestyrelsen og er kontingentfrie. Æresmedlemmer har de 
samme rettigheder som fuldt betalende medlemmer.
 13. Bestyrelsen har bemyndigelse til at dispensere for kontingentreglerne på den 1. kontingentopkrævning i forbindelse med medlemshvervningskampagner.
 14. Bestyrelsen fastlægger principper for opkrævning af gebyrer og renter i tilfælde af restancer. 

§ 3.

 1. Såfremt et medlem handler mod Klubbens love eller reglementer, kan bestyrelsen forbyde vedkommende midlertidigt at deltage i Klubbens virksomhed.
 2. Ved alvorlige overtrædelser af love og/eller reglementer, kan bestyrelsen ekskludere det pågældende medlem.
 3. Et af bestyrelsen ekskluderet medlem kan forlange afgørelsen forelagt for den førstkommende generalforsamling, hvortil den ekskluderede har adgang, og vedkommende har ret til at udtale sig. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.
 4. Bestyrelsen har ret til at ekskludere et medlem, når medlemmet er i restance.

§ 4.

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af 1. kvartal.
 3. Indkaldelse med angivelse af foreløbig dagsorden skal finde sted med 4 ugers varsel ved opslag på foreningens hjemmeside, klubbens opslagstavle, i Årebladet eller udsendes via e-mail til medlemmerne.
 4. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag fremsendes disse pr. mail til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
 5. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
 6. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
 7. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
 8. Hvis det ikke er muligt at afholde generalforsamling med fysisk tilstedeværelse af medlemmerne, kan
  generalforsamlingen afholdes virtuelt.

§ 5.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte flg. punkter:

 1. Valg af dirigent som ikke er medlem af bestyrelsen og valg af referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Godkendelse af regnskab for det forløbne kalenderår
 4. Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag for det påbegyndte budgetår
 5. Fastsættelse af kontingent jfr. § 3.
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. § 8
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 10. Eventuelt

§ 6.

 1. Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes at dirigenten. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Stemmeret har aktive medlemmer.
 2. Dog kræver vedtægtsændringer, eksklusioner og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal.
 3. Afstemning skal ske skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende af et medlem.
 4. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger, som godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 7.

 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
 2. Generalforsamlingen skal afholdes senest 6 uger efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen.
 3. For så vidt angår krav til indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 8.

 1. Bestyrelsen er Klubbens daglige ledelse og repræsenterer Klubben i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
 2. Bestyrelsen skal støtte og udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.
 3. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter Klubben i henhold til vedtægten.
 4. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling, således at 3 medlemmer afgår i de ulige årstal, og 2 medlemmer i de lige årstal.
 5. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer der har stemmeret.

§ 9.

 1. Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog senest inden 14 dage - efter generalforsamlingen for 1 år ad gangen med formand, næstformand, kasserer, sekretær, rochef og materialeforvalter.
 2. Ved en suppleants indtræden i bestyrelsen konstituerer denne sig på ny for den resterende del af året.
 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 4. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.
 5. Klubben tegnes af formanden.
 6. Ved økonomiske dispositioner over kr. 5000 kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end kr. 25000 godkendes af generalforsamlingen.
 7. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.
 8. Bestyrelsen udarbejder de nødvendige reglementer - herunder roreglement.

§ 10.

 1. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
 2. Bestyrelsen skal inden 15. februar afgive årsregnskab for det forgående år til revisorerne. Årsregnskabet forelægges den ordinære generalforsamlingen til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift.

§ 11.

 1. 1. Revisorerne skal hvert år inden en uge før generalforsamlingen foretage revision af årsregnskab, og forsyne det med en påtegning.
 2. 2. Revisorerne har til enhver tid ret til at foretage løbende revision af regnskab og beholdninger.

§ 12.

 1. Ændringer af disse love kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af Klubbens aktive medlemmer stemmer for forslaget.
 2. Opnår dette ikke et sådant flertal, kan forslaget vedtages på en til dettes behandling indkaldt ekstraordinær generalforsamling, såfremt der på denne opnås simpelt flertal for forslaget.

§ 13.

 1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
 2. For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 6 uger, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
 3. I tilfælde af Klubbens opløsning, skal dens formue tilfalde DFfR.