Events Calendar

Bestyrelsesmøde

x

Dagsorden til bestyrelsesmøde i roklubben d. 09.04.2018 kl. 20.00

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET ANFØRT I KURSIV referent – Henny
Deltagere: Alice, Bente, Christian, Heidi, Henny og Lone.

 1. Godkendelse af dagsorden og evt. ekstra punkter
  Dagsorden godkendt
 1. Godkendelse af referat fra d. 07.03.2018– Alice
  Referat godkendt og underskrevet af daværende bestyrelse.
 1. Orientering om regnskab og budget 2018 – Lone
  Lone udleverede råbalance og gennemgik denne i overskrifter, da der ikke er noget at bemærke p.t.
  Restancer blev drøftet. Lone tager telefonisk kontakt til de pågældende.
  Gebyr for brug af mobilpay blev drøftet, idet det er klubben, der pålægges gebyret. Indtil dato for 2018 udgør beløbet kr. 27,00, så vi fortsætter som hidtil og afventer, hvad 2018 løber op i.
  Nøgler blev drøftet. Det blev aftalt, at nøgler til postkasse, ølskab og ølautomat skal bero på kontoret, så de er tilgængelige.
  Udbedring af sålbænke afventer, at vi får bevilget tilskud fra kommunen. Lone giver besked.
 1. Drøftelse af, hvem der skal være kontaktperson fra bestyrelsen til de enkelte udvalg – oversigten over udvalg vedhæftet
  Kontaktpersoner blev påført. Listen bringe i Årebladet, så de sidste poster måske bliver besat.

Drøftelse af, om der skal være en tovholder i hvert udvalg, og hvordan vi får valgt en sådan
Først nævnte person i udvalgene er tovholder for gruppen.

 1. Drøftelse af strategi for rekruttering og PR

Forslag til næste pressemeddelelse vedhæftet

Udvalg i forhold til formål, etik og retningslinier på Facebook nedsættes, PR udvalg + 1-2 fra bestyrelsen
Instruktionsweekend 5-6. Maj. Pressemeddelelse godkendt med korrektion. Bente laver plan for weekenden. Planen lægges på rokortet, så vi kan sikre, at der kommer medlemmer og hjælper, især hvis vi kan komme på vandet.
Heidi kontakter Det rigtige Faaborg med henblik på PR for klubben f.eks. i forbindelse med dåb af coastalbåd. Bente havde en god ide om at foreslå historie om sportsforeninger, hvor vi gerne stillede os til rådighed.
Heidi foreslog, at nye medlemmer får en kontaktperson i klubben i starten, som kunne motivere til at deltage i fælles arrangementer og roture.
Facebook blev drøftet. Vi taler videre ved næste møde – etik m.v.
Den nye persondatalov blev drøftet. – Vi undersøger nærmere inden næste bestyrelsesmøde.


 1. Drøftelse af afprøvning af coastalbåd fra Svendborg roklub.

Hvem kontakter rochefen?, Hvornår? Præmisser?

Hvem opfordres til at afprøve båden?
Alice, Bent og Bente har været i Svendborg og set på en anden type.
Vi har fået lovning på at kunne låne båden. Bente undersøger hvordan, det kan foregå.

 1. Drøftelse af dåb af AVE båden og af 1 evt. coastalbåd mere
  Det blev besluttet, at der afholdes et medlemsmøde søndag den 27. Maj kl. 14, hvor båden døbes, og hvor der efterfølgende orienteres om førstehjælp og roreglement.
 1. Drøftelse af roreglement for coastalroning og evt. uddannelse af instruktører

Tidligere udsendt forslag vedr. coastalroning vedhæftes
Punktet udsættes til næste møde (tidspres)

 1. Orientering vedr. forsikring i roklubben – Bente
  Bente har stadig ikke hørt fra forsikringsselskabet.
  Vi beslutter at droppe tilbud fra andet forsikringsselskab.

 2. Opdatering på salg af både– Christian
  Heidi og Christian har solgt 2 både og fmtl. også den sidste. Bådene er solgt incl. gamle træårer, som vi ikke bruger mere. Salgsprisen i alt forventes kr. 7.500. hvilket er en god pris.
 1. Orientering vedr. årsmøde i FSI og

drøftelse af evt. tilskud fra Faaborg roklub til PR for Åben skole projektet via FSI
Alice orienterede om årsmødet.
Nogle politikere har i valgkampen lovet større tilskud til klubberne. Dette løfte vil FSI drøfte med Folkeoplysningsudvalget.

FSI ønsker støtte til en film. Vi besluttede, at vi ikke ønskede at støtte projektet.

 1. Drøftelse af indhold til Årebladet, herunder aktivitetskalenderen, (husk flytning af turen til Falsled), forslag: Oversigt over udvalg bringes
  Alice sender forskelligt til Årebladet, der ”går i trykken” onsdag.
  Bente laver indlæg om plan for 5.-6.maj.
 1. Indkommen post
  Ingen post
 1. Datoer for bestyrelsesmøder i roklubben i foråret 2018: 7.5., 6.6., 4.7.,8.8., 5.9. kl. 20
  Noteret og godkendt.
 1. Evt.
  Christian afleverede overslag over udgifter til El-hejs.
  Overslag vedr. renovering af ergometre er modtaget. Tages op til drøftelse senere.
Location : Roklub

Back