Begivenhedskalender

Generalforsamling kl 14

Indkaldelse til

Generalforsamling i Faaborg roklub søndag d. 15.3.2020 kl. 14.00

Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent, som ikke er medlem af bestyrelsen og valg af referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år samt strategi og mål for 2020
 3. Godkendelse af regnskab for det forløbne kalenderår
 4. Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag for det påbegyndte budgetår
 5. Orientering om investeringsplan
 6. Fastsættelse af kontingent, jfr. §3 i vedtægterne – forslag fra bestyrelsen om forhøjelse – se bilag
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. §8, Henny Tikjøb og Heidi Kirkegaard er på valg

Henny genopstiller, Heidi ønsker ikke genvalg, Britt Vahl Rasmussen stiller op

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 2. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 3. Nedsættelse af diverse udvalg
 4. , herunder orientering om nye rengøringsmåder i roklubben

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Indkomne forslag fremsendes sammen med endelig dagsorden og revideret regnskab til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

Bilag til dagsorden:

Forslag fra bestyrelsen:

Bestyrelsen foreslår kontingentforhøjelse for aktive medlemmer på 80 kr pr år til 1860 kr pr år fordelt på 930 kr pr halvår.

Begrundelsen for kontingentforhøjelsen er:

Øget brug af lokalerne især i vinterhalvåret, hvilket medfører stigende udgifter til energi.

Fjernvarmen er steget meget.

Opsparing til nødvendige kommende renoveringsudgifter.

Sted roklub