Begivenhedskalender

Generalforsamling kl. 14

Indkaldelse til

Generalforsamling i Faaborg roklub

søndag d. 10.3.2019 kl. 14.00

Foreløbig dagsorden:

  1. Valg af dirigent, som ikke er medlem af bestyrelsen og valg af referent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Godkendelse af regnskab for det forløbne kalenderår
  4. Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag for det påbegyndte budgetår
  5. Fastsættelse af kontingent, jfr. §3 i vedtægterne
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. §8
  8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Indkomne forslag fremsendes sammen med endelig dagsorden og revideret regnskab til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

Opfordring til alle medlemmer: Der er valg til bestyrelsen. Stil op og få indflydelse!

Sted Roklub