Generalforsamling i Faaborg roklub søndag d. 5.3.2017 kl. 14

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, som ikke er medlem af bestyrelsen og valg af referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Godkendelse af regnskab for det forløbne kalenderår
 4. Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag for det påbegyndte budgetår
 5. Fastsættelse af kontingent, jfr. §3 i vedtægterne
 6. Behandling af indkomne forslag
  1. Forslag fra bestyrelsen vedr. vedtægtsændringer – forslaget vedlagt som bilag
  2. Forslag fra Henny vedr. betaling for leje af klubbens lokaler – forslaget vedlagt
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. §8.

Lone ønsker ikke genvalg

Alice er på valg – kan genvælges

Bente er på valg – kan genvælges

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 2. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 3. Fordeling af udvalgsposter
 4. Evt.

Kære bestyrelse/generalforsamling

I mange år har det været mig en gåde, at det skulle være så dyrt at låne de lokaler, som man selv er medejer af, og som man selv er med til at gå og vedligeholde.

Jeg vil ikke kalde det at leje lokalerne, for klubhuset er jo ikke et forsamlingshus, som

vi lejer ud. Det er vore egne lokaler, som vi låner.

Jeg vil foreslå, at man går tilbage til den tanke, at man skulle betale for den ekstra udgift/slid, det giver at låne lokalerne, og det vil vel være et beløb på ca. kr. 500,00 for lån af lokalerne et døgn. Så er der vist dækket godt ind.

Man må så selv sørge for, at der er gjort rent både før og efter lånet af lokalerne.

Mange hilsner Henny (nr. 104)

Forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen d. 5.3.2017

§ 2 ønskes ændret til følgende:

§ 2.
1. Som medlem kan optages enhver med interesse for Klubbens aktiviteter.                                    2. Anmodning om optagelse i Klubben sker skriftligt til bestyrelsen på en særlig blanket
3. Medlemskontingentet for aktive medlemmer fastsættes for et år ad gangen på den
    ordinære generalforsamling.
4. Kontingentet for aktive medlemmer opkræves i mindst 2 rater. Kontingentet for andre
    medlemstyper opkræves en gang årligt.                                                                                            5. Ved indmeldelse opkræves et forholdsmæssigt kontingent for perioden frem til næste          kontingentopkrævning.                                          
6. Aktive medlemmer under 18 år betaler 75% af det fastsatte kontingent.
7. Passive medlemmer betaler 8% af det fastsatte kontingent.
8. Udmeldelsen skal ske skriftligt til bestyrelsen med en måneds varsel til udgangen af en
    kontingentperiode.
9. Ethvert medlem må nøje gøre sig bekendt med Klubbens love og de til enhver tid gældende
    reglementer.
10. Ethvert medlem har adgang til klubhuset.
11. Kun aktive roere har ret til at benytte bådene.
12. Æresmedlemmer udpeges af bestyrelsen og er kontingentfrie. Æresmedlemmer har de
      samme rettigheder som fuldt betalende medlemmer.                                                                          13. Bestyrelsen har bemyndigelse til at dispensere for kontingentreglerne på den 1. kontingent-                                                                                              opkrævning i forbindelse med medlemsværgningskampagner.
14. Bestyrelsen fastlægger principper for opkrævning af gebyrer og renter i tilfælde af
      restancer.

 

Så er vi igang med rospinning - det er SÅ sjovt!

 

Kontakt Bente, hvis du har lyst til at prøve ????

rospinning