Events Calendar

Generalforsamling kl. 14

x

Generalforsamling i Faaborg roklub søndag d.18.3.2018 kl. 14

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent, som ikke er medlem af bestyrelsen og valg af referent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Godkendelse af regnskab for det forløbne kalenderår
  4. Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag for det påbegyndte budgetår
  5. Fastsættelse af kontingent, jfr. §3 i vedtægterne
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. §8.

Bent og Susanne ønsker ikke genvalg

Alice, Bente og Christian er ikke på valg

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

9.Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

10. Fordeling af udvalgsposter

11. Evt.

Udvalg nedsat ved generalforsamlingen den 18. marts 2018

Justeret på bestyrelsesmøde d. 9.4.2018

Udvalg

Kontaktperson

i bestyrelsen

Medlemmer af gruppen

Førstnævnte er koordinator

Motions- og turudvalget Bente

Bodil, Finn, Ruth, +vakant

 

Madaftner og fester Henny

Kirsten R., Annie, Gert, Marie

 

Instruktion på vandet Bente

Bente, Alice, Brian, Ebbe

 

Ergometerroning, Holdsport Bente

Bente, Ruth + vakant

 

Rengøring Bente

Anne Grethe Caben

Elsebeth Elsted, Ingrid Hviid

 

Gæsteroere og udlejning af hus

Bente

 

Susanne Møller Duus

 

Materialeudvalg- bådklargøring Christian

Christian, Ebbe, Harry

 

Bro og hus og udearealer Christian

Lars Barnebjerg, Ebbe, Harry

Udearealer: Karen Margrethe og Annie

 

Redningsveste Heidi

Alice, Bente, Karen Margrethe + vakant

 

Fondsansøgninger Alice

Henny, Finn

 

Medlemskartotek, kontingentopkrævning og rokort

Heidi

Gert

Hjemmeside

Alice

Heidi, Gert, Brian, Elsebeth, Gitte

 

Årebladet Alice

Karen Berthelsen, Ingrid Hviid

 

PR, ekstern kommunikation Alice

Alice, Heidi, Hans Henrik, Lars

Eksternt samarbejde (andre klubber, Outdoor Sydfyn, ronetværk)

 

Alice

Alice, Bente

Ronetværk: Bodil

Skolesamarbejde,

Faaborg samvirkende idrætsforeninger (FSI)

Alice

Alice, Henny, Annie, Bente, Bodil

 

Location : Roklub

Back