Kort over dagligt rofarvand:

Ro‑reglement for Faaborg Roklub

Rofarvand

 1. Dagligt rofarvand er afgrænset fra Ebbevejen til Svelmø. Svelmø Trille (sydspids) til Bjørnø Holme (Langetom) på Bjørnø og kystnært syd om Bjørnø mod Dyreborg til Dyreborg Nors udmunding. Den ansvarlige for ungdomsroerne fastlægger rofarvandet for ungdomsroere.

2. Al roning udenfor dagligt rofarvand er at betragte som langtur og hører under DFfR's langtursreglement.

Mandskab

3. Alle aktive medlemmer skal til enhver tid have de nødvendige svømmefærdigheder og skal have aflagt gyldig svømmeprøve. Svømmeprøven er gyldig i 2 år. Svømmeprøven består i 300 meter uafbrudt svømning i åbent hav eller 400 meter uafbrudt svømning i svømmehal for de roere, der ror i robåde og 600 meter for kajakroere.

Undtagelse: Tidligere har et medlem, der én gang har aflagt svømmeprøve kunnet afgive en svømmeerklæring om, at medlemmet fortsat besidder svømmefærdigheder. Nuværende medlemmer, der p.t. har tilladelse til kun at afgive svømmeerklæring, kan undtagelsesvis fortsætte med at afgive svømmeerklæring. En svømmeerklæring er gyldig i 2 år. Medlemmer med svømmeerklæringer må kun ro kystnært (det vil sige max. 200 meter fra kysten) fra Nab til Dyreborg Skov. Det anbefales, at medlemmer med svømmeerklæring anvender redningsvest.

4. Det tillades ikke at være påvirket af alkohol på roture.

5. Bestyrelsen kan fratage et medlem styrmandsret eller scullerret i tilfælde af overtrædelse af ro‑reglementet eller søvejsreglerne. Overtrædelse af ro‑reglementet kan medføre karantæne eller eksklusion.

    

Roning          

6. På enhver rotur skal mandskabet være fuldtalligt i forhold til bådens styrmands‑ og ropladser. Der må ikke tages passagerer med (se dog pkt. 20). Bådene må ikke overbelastes. Sejlføring må ikke finde sted.

7. På enhver rotur skal der være en styrmand med den nødvendige styrmandsrettighed, der har ansvaret for turen. Den ansvarshavende er den, der er noteret i ro-kortet/ro‑journalen som styrmand.

8. Når vandtemperaturen er under 12 graders celsius målt af DMI ved Klinten, skal alle i båden være iført godkendt redningsvest. Vesten skal bæres uden på rotøjet og skridtremmen skal være på.

9. Medlemmer tilbydes at deltage i kæntringsøvelser og herunder at prøve at tage redningsvest på i vandet.

Rochefen har ansvar for at tilrettelægge kæntringsøvelser hvert år i august eller september.

10. Alle nye medlemmer skal frigives af roinstruktør, der er godkendt af bestyrelsen.

Alle skal kunne skifte plads i båden for at kunne blive frigivet.  

                      

11. Styrmanden i hver enkelt båd har ansvaret for:

 • Ved afgang: At indføre holdet i ro-kortet/ro‑journalen med afgangstidspunkt, forventet hjemkomsttidspunkt og den forventede rute for turen, samt eventuelt mobiltelefonnummer og kontaktperson. Holdet må kun bestå af medlemmer (se dog pkt. 18 og 20)
 • At det fornødne antal rednings‑ el. svømmeveste er medbragt i båden. Bådtypen afgør om der medbringes redningsveste eller svømmeveste. I inriggere medbringes altid redningsveste, At kontrollere at båden er i orden herunder bundpropper, øsekar, bådshage og ror inden båden sættes i vandet.
 • At alle i båden kender roreglementet.
 • Det anbefales, at der medbringes mobiltelefon i vandtæt hylster.
 • Ved hjemkomst: At notere antal roede kilometer og hjemkomsttidspunkt i ro-kortet/ro‑journalen og notere eventuelle skader i materielbogen.
 • At båden tages op på broen efter ro‑turen, aftørres og bringes på plads.

12. Roning fra solnedgang til solopgang er på kortture kun tilladt i inrigger og på betingelse af:

 • at styrmanden har langtursstyrmandsret.
 • at hver enkelt tur bevilges af rochefen/formanden
 • at der medbringes klart hvidt lys

13. Endagsture ud over dagligt rofarvand kan ske uden tilladelse, når DFfR's langtursreglement er overholdt, og en kontaktperson er indskrevet i ro-journalen. Kontaktpersonen skal kende turens mål og forventet hjemkomsttidspunkt. Kontaktpersonen kan ændre i ro-kortet/ro-journalen, hvis denne telefonisk får underretning om ændringer vedrørende turen. Styrmanden skal have langtursstyrmandsret. Flerdagesture skal aftales med rochefen/formanden.

14. Medlemmer, der ikke har styrmandsret, må styre med tilladelse fra styrmanden.

15. Rochefen/formanden kan til enhver tid aflyse alle roture.

16. I scullere, coastalbåde og i kajakker, kan instruktøren give tilladelse til, at ”kaniner” i instruktionsperioden må ro kystnært på strækningen fra havnebadet og til Revet.

Roning i coastalbåde må kun finde sted i dagligt rofarvand.

Roeren skal medbringe godkendt redningsvest/svømmevest. Såfremt vandtemperaturen er under 12 grader celsius målt ved Klinten, skal roeren bære redningsvest.

Rochefen/formanden kan give dispensation til roning udenfor dagligt rofarvand eller tilladelse til vinterroning jfr. Sikkerhedsreglerne i § 19 i roreglementet.

Roning i Roald Amundsen må kun finde sted i dagligt rofarvand.

Rochefen/formanden kan give dispensation under særlige sikkerhedsregler.

d) Kajakker må kun benyttes af roere, der har kajakrettighed og korttursstyrmandsret. For at opnå       kajakrettighed, skal man frigives af én af de instruktører, der underviser i kajak.                                                                    

Frigivne kajakroere må ro i dagligt rofarvand.

Kajakroeren skal altid bære godkendt svømmevest/redningsvest.

Rochefen/formanden kan i samarbejde med instruktøren give dispensation til roning udenfor dagligt rofarvand eller tilladelse til vinterroning jfr. Sikkerhedsreglerne, jfr. § 19 i roreglementet.

17. Der skal gennemføres årligt sikkerhedsgennemsyn af de oppustelige redningsveste - både klubbens og medlemmernes privatejede. Bestyrelsen er ansvarlig for, at dette foretages. Der føres logbog over de oppustelige redningsveste. De medlemmer, der har private oppustelige redningsveste, er selv ansvarlige for at indlevere redningsvestene til det årlige gennemsyn.

18. Gæster, der er aktive medlemmer af en roklub under DFfR, må ro i klubbens både, når det drejer sig om enkelte ture. Gæsteroere ror efter deres egen klubs ro-reglement.

19. Vinterroning er roning i tidsrummet fra standerstrygning til standerhejsning og er tilladt efter følgende regler:

 • Turen betragtes som en langtur og reglerne for roning uden for dagligt rofarvand skal overholdes. DFfR’s vejledning for vinterroning skal overholdes.
 • Ifølge denne vejledning skal klubben registrere alle medlemmer, som har tilladelse til vinterroning.
 • Der kræves personlig tilladelse til vinterroning. Bestyrelsesformand eller rochef kan bevillige tilladelsen for ét år ad gangen.
 • Under vinterroning skal man bære oppustelig redningsvest og styrmanden skal have langtursstyrmandsret.
 • Faaborg roklub fastsætter ro området for vinterroning, og det er max 200 meter fra kysten fra Nab til Dyreborg skov.
 • Ønsker man vinterroning uden for dette område, skal det i hvert enkelt tilfælde aftales med ro chefen eller formanden.
 • Vinterroning kan kun finde sted fra ½ time efter solopgang til ½ time før solnedgang.
 • Materialechefen anviser, hvilke både der kan benyttes.

20. Børn fra 4 til 12 år kan i perioden 1. maj til 31. august medtages som passager, når følgende forhold er opfyldt:

 • Barnet medbringes på forældres ansvar
 • En af barnets forældre skal deltage i turen
 • Hele besætningen er enige om, at barnet medbringes
 • Barnet anbringes under turen hos styrmanden
 • Børn må kun medbringes i dagligt rofarvand
 • Barnet skal under hele turen være iført passende redningsvest, som anskaffes af forældre.
 • Barnet er indskrevet i rojournal som passager
 • Rochefen / Rovagt kan udstede forbud mod at medbringe passagerer.
 • Der kan kun medbringes et barn pr. båd

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 4. august 2015

Revideret på bestyrelsesmødet d. 7.3.2018 og d. 6.6.2018 og 4.7.2018 

 

Så er vi igang med rospinning - det er SÅ sjovt!

 

Kontakt Bente, hvis du har lyst til at prøve ????

rospinning