Se den nye rengøringsliste for sommersæsonen 2018  under menupunktet 'Kun for medlemmer'.  

 Klubben har fået nyt ro-reglement

Se under 'Om klubben'

 

 Se på rokort om instruktion i roning med 2 åre.Billedresultat for coastal rowing

 DSC 0032
   

Forretningsorden

for

bestyrelsen

i Faaborg Roklub

1. Bestyrelsens første møde

Bestyrelsen af holder sit første møde efter generalforsamlingen senest inden 14. dage efter generalforsamlingen jf. vedtægter og konstituerer sig i henhold til vedtægterne.

Opgavefordelingen bliver fastlagt og vedhæftes.

Forretningsordenen underskrives af alle bestyrelsesmedlemmerne.

2. Indkaldelse og mødehyppighed

Der afholdes bestyrelsesmøde minimum 1 gang hver anden måneden.

Næste mødedato aftales ved foregående møde – såfremt denne dato ændres skal den nye dato

forelægges min. 14 dage før mødet. Hvis der indkaldes med kortere varsel kan bestyrelsen i

referatet anføre, at det kortere varsel er godkendt (alle bestyrelsesmedlemmer skal godkende

det kortere varsel)

3. Dagsorden

Dagsordenen skal udsendes mindst 3 dage før mødet og skal som minimum indeholde følgende:

  • Godkendelse af referat
  • Post
  • Økonomi
  • Årebladet
  • Næste møde
  • Eventuelt

4. Beslutningsdygtighed og stemmeregler

Reglerne fremgår af vedtægterne hvortil henvises.

5.  Forhandlingsprotokol

Sekretæren sørger for at skrive referat, ved sekretærens fravær skal en anden fra bestyrelsen

sørge for referat – referatet skal fremsendes inden 14 dage efter bestyrelsesmødet.

6. Dispositionsregler

Alle omkostninger over kr. 5.000 kræver godkendelse af formand og kasserer i forening,

Omkostninger under kr. 5.000 kan udbetales af kassereren på grundlag af bilag. Kassereren har

ansvar for at omkostninger uden attestation af formanden er indeholdt i budget eller

vedtaget på et bestyrelsesmøde. I forbindelse med punktet økonomi på bestyrelsesmødet,

foreligger der specifikation fra kassereren over udbetalte omkostninger

 

7. Økonomiopfølgning

I forbindelse med bestyrelsesmøder foreligger der økonomioversigt fra kassereren, omfattende

balance og omkostningsspecifikation. I perioden fra 1. januar til 31. marts kan dette undlades,

hvis resten af bestyrelse giver tilsagn herom.

Ultimo oktober har kassereren udarbejdet forslag til budget.

 

Årsregnskab udarbejdes og revideres således, at det kan udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

Faaborg, den 8. april 2015

I bestyrelsen: