Se den nye rengøringsliste for sommersæsonen 2018  under menupunktet 'Kun for medlemmer'.  

 Klubben har fået nyt ro-reglement

Se under 'Om klubben'

 

 Se på rokort om instruktion i roning med 2 åre.Billedresultat for coastal rowing

 DSC 0032
   

Beretning for 2011

Ved første kontingentopkrævning i 2011 forsøgte vi at udsende opkrævningerne elektronisk, dog således at de få medlemmer der ikke er helt fortrolige med ny teknologi havde mulighed for stadigt at få et sædvanligt girokort. Som ved indførelsen af det elektroniske Åreblad gav dette tiltag ingen nævneværdige problemer. Jeg mener vi på en stille og rolig måde har sparet klubbens administration for både tid og penge til medlemmernes tilfredshed ved at indføre disse ting i et tempo hvor medlemmerne ikke føler sig løbet over ende.

Året 2011 blev året hvor vi udmeldte os af Kano- og kajakforbundet. Om det er denne udmeldelse, eller den lokale kajakklub, eller noget helt tredje der er årsagen kan der være delte meninger om, men året har vist et fortsat faldende aktivitetsniveau på kajakfronten. Vi har stadigt tilbuddet til de medlemmer der har kajakret og enkelte medlemmer bruger også dette tilbud.

På det organisatoriske plan er situationen omkring Fynskredsen den, at der snart vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at nedlægge Fynskredsen som forening. Faste værdier i Fynskredsen vil blive realiseret og formuen fordelt mellem medlemmerne. Regattaen på Odense Kanal vil sandsynligvis blive videreført af et regattaudvalg ledet af Odense Roklub. I stedet for Fynskredsen indgår de fynske klubber nu i et ronetværk.  Ideen med ronetværk er at der lægges vægt på aktiviteter som de enkelte klubber invitere tit og økonomien varetages direkte af DFfR’s sekretariat.

Vi har i årets løb haft besøg af et klientel som vi sjældent ser i klubben. Måske mindre opsigtvækkende har været Havsvømmerforeningen som har benyttet klubben som startsted for deres svømmeture nogle søndage.  De har betalt et beløb pr. mand for bad og varme og det er ikke bestyrelsens indtryk at dette arrangement har givet anledning til problemer. Mere omsiggribende har været den aftale vi lavede med den lokale Lions Club som i vinterhalvåret har benyttet klubbens lokaler 2 gange pr måned, den 2. og 4. onsdag. Vi lavede en kontrakt med Lions som skal genforhandles til maj med henblik på vinterhalvåret 12-13. Ifølge kontrakten skal Lions på linje med alle andre lejere af klubbens lokale selv stå for rengøring og efterlade opholdsstue og køkken i rimelig stand. Vi har været i dialog med Lions om dette spørgsmål og der er gensidigt forståelse for at der har været svigt, og jeg mener allerede der er rettet op på dette. Bortset fra denne episode har forsøget med at huse Lions forløbet tilfredsstillende og lejeindtægten taget i betragtning synes jeg at vi skal arbejde for en fortsættelse af samarbejdet. Bestyrelsen har imidlertid ikke villet binde den nye bestyrelse og har ikke indregnet lejeindtægten i budgettet for 2012.

Jeg vil gerne takke de forskellige madhold der i løbet af året har gjort deres bidrag til et godt socialt miljø. Ligeledes vil jeg gerne takke motions- og turudvalget for mange velplanlagte roture i rosæsonen og de månedlige traveture i vintersæsonen. Det efter bestyrelsens mening vigtigt at udvalget fortsætter vintertraveturene selv om fremmødet til tider har været lille. Særlig nævneværdigt var året fællestur til Slesvig som blev en rigtig dejlig tur med stor deltagelse på 20 personer. På løvfaldsturen deltog 19 personer.

For mange er rengøring først noget der bemærkes når det mangler. En væsentlig årsag til at det for det meste har fungeret i løbet af året skyldes efter min mening rengøringsholdet, som sørger for at vi har de nødvendige remedier til faget, laver turnuslister og prikker hvor det er nødvendigt. En stor tak for et relativt usynligt - men yderst vigtigt - stykke arbejde.

Begrebet formiddagsroere er ved at blive en fast bestanddel af klubbens liv. Det er mit indtryk at det er et ideelt tilbud til helt eller delvis arbejdsfrie medlemmer. Jeg vil gerne takke de medlemmer der er tovholdere for formiddagsroningen.

Sea Challenge blev i 2011 afviklet næsten som de foregående år og gav et godt økonomisk udbytte til klubben. Det skal indrømmes at der var lidt knas med kommunikationen intern i Faaborg Roklub og den nye bestyrelse skal huske at have klarere ansvarsdelegering ved arrangementet i 2012. Der skal lyde en stor tak til de medlemmer der tog en tørn og skaffede midler til klubben på denne måde.

Fra den 24. juli til den 30. juli var Faaborg Roklub ramme omkring DFfR’s Ungdomslandslejr. 35 ungdomsroere fra alle egne af landet boede i klubben i uge. Det forløb til alles tilfredshed og gav en god presseomtale og vores naboer syntes kun det var sjovt med lidt liv omkring roklubben.

Medlemstallet faldt i 2011 fra 102 medlemmer til 93 medlemmer. Altså en nedgang på 9 medlemmer. Ved instruktionens start havde vi kontakt med 10 interesserede som fik instruktion hvoraf 7 meldte sig ind. Det positive man sige om dette er, at vi ikke spildte så mange kræfter i år, som vi før har gjort, på instruktion af personer som alligevel ikke blev medlemmer.

I 2011 roede vi i alt 23.536 km , en nedgang på 12% i forhold til 2010, hvilket er lidt mere end medlemstilbagegangen på 9%.

Ved standerstygningen havde 4 medlemmer roet sig til en sølvåre, nemlig Finn Madsen, Bente Ålund, Karen Bertelsen og Niels O. Nielsen. Tillykke.

På sidste generalforsamling nedsatte vi nogle ad hoc arbejdsgrupper. To grupper skulle henholdsvis renovere det gamle bestyrelseslokale og ergometerrummet. Grupperne har på fremragende vis afsluttet deres arbejde og er igen nedlagt. Jeg vil gerne takke de medlemmer der på denne måde har gjort vores lokaler endnu bedre. Bestyrelsen vil gerne gentage denne succes i år og nedsætte nogle arbejdsgrupper. Strengt taget er dette emne noget der peger frem mod det nye år og hører måske ikke hjemme i en beretning. Men da vi gerne ser en debat om emner for arbejdsgrupper nævner jeg det nu, og foreslår at vi nedsætter grupperne under eventuelt.

  1. På opfordring vil vi gerne støtte en gruppe som kan stå for renovering af trekanten foran indgangen. Skal der asfalteres, skal der lægges fliser eller skal der planeres med græsplæne?
  2. Huset trænger til istandsættelse både udvendigt og indvendigt i omklædningsrummene. Gruppens opgave bliver at prioritere opgaverne, planlægge og iværksætte de tiltag vi kan blive enige om.
  3. Den afgående bestyrelse har arbejdet med etablering af hejseværk i bådehallen. Vi er nu nået så langt at det måske ville være godt at nedsætte en arbejdsgruppe til realisering af planerne.

Desuden vil vi gerne åbne for at vi nedsætter nogle mere permanente udvalg:

  1. En gruppe til at støtte Karen Bertelsen og Jan Madsen med årebladsredaktion og hjemmesideredaktion.  
  2. En gruppe til at koordinering af rengøring. Man kunne diskutere om denne gruppe kunne suppleres således at den også kunne holde et vist opsyn med lokalerne efter udlejning, fester og lignende.
  3. Et udvalg til hvervning og fastholdelse af medlemmer. Udvalget ville kunne hjælpe instruktionschefen med instruktionsweekenden 12-13. maj. Udvalget kunne tænke tanker om hvilke behov der efterspørges af det typiske medlem af Faaborg Roklub. Og endelig kunne udvalget hjælpe bestyrelsen med et tiltag som vi har i støbeskeer. Vi har i tankerne at torsdag den 10. maj vil vi lave en aften hvor vi invitere - ved personlige invitationer - tidligere medlemmer. Formålet skal være at disse tidligere medlemmer skal have en hyggelig aften og forhåbentligt gense gamle rokammerater. Tanken er selvfølgelig også, at de tidligere medlemmer skulle få lyst til at prøve rosporten igen.

Afslutningsvis vil jeg gerne tanke alle klubbens sponsorer for de bidrag vi har modtaget i 2011. Personligt vil jeg gerne takke alle i bestyrelsen for et godt samarbejde. Jeg synes vi har haft en effektiv og handlekraftig bestyrelse hvor der også har været plads til hygge og sjov.

Afslutning:

Da det nu har vist sig at Lars ikke blev genvalgt til bestyrelsen - hvilke vi tager til efterretning med beklagelse - finder jeg anledning til ganske kort at sige en speciel tak til Lars for hans arbejde for Faaborg Roklub indtil nu.

Lars blev medlem af roklubben i 1971 og blev altså i en ret tidlig alder smittet med denne livslange passion som resulterer i at man er roer - og ikke kan holde op med at være roer. Om Lars’ eskapader som ungdomsroer skal jeg ikke udbrede mig videre om, den vigtigste for det videre forløb er vist at Lars fandt sin livsledsager Vibeke på en ungdomslangtur i det sydfynske øhav.

Efter et afbræk på nogle år med bopæl i Jylland vendte Lars hjem til Faaborg og blev første gang medlem af bestyrelsen i 1993. Efter godt et år i bestyrelsen overtog han formandskabet efter Torben Ærenlund i 1994 og var formand i 7 år. Han afsluttede sin første formandstid i 2000 med den uforglemmelige 100 års fest som det år lagde en del beslag på bestyrelsens arbejdskraft. Fra 2001-2005 havde klubben to andre formænd og da Lars atter blev valgt ind i bestyrelsen i 2006 blev han straks formand igen. I anden omgang varede formandskabet i 4 år hvorefter jeg overtog hvervet og Lars fik posten ”bestyrelsesmedlem uden portefølje” efter eget høje ønske.

Mine studier har altså ledt mig frem til at Lars i alt har været formand for denne klub i sammenlagt 11 år.

Lars var som formand den allesteds - nærværende formand. Uden nødvendigvis at gå foran var Lars altid til stede - parat til at gå forrest hvis ingen andre ikke gjorde det. Lars var der altid til fester, madaftner og andre festlige lejligheder. Men han var næsten også altid til stede på arbejdsdage og til de lidt mere trælse opgaver som for eksempel oprydning efter kanindåben. Jeg husker Lars ved disse oprydninger som den rolige person der lige fik det sidste på plads og kørt det sidste skral og lys-guirlander væk.

Som kong Neptun fyldte Lars alene på grund af sin størrelse rollen rigtig godt ud - for nytilkomne skal bemærkes at Lars reducerede sin livvidde en del for et par år siden. Men jeg synes næsten at hans rolle som kommentator i højtaleranlægget var endnu bedre.

Lars har i kraft at sin viden og kontakter indenfor bygningsvedligeholdelse haft en uvurderlig betydning for klubben. Vi kan ikke takke dig for at have disse kvalifikationer - men vi kan takke dig for at have stillet dem til rådighed for klubben. Og selv om du nu går ud af bestyrelsen så har jeg forstået at Lars vil fortsætte dette spor som chefkonsulent på byggetekniske spørgsmål og Lars har også lovet fortsat at stå for udlejning af klublokalet. Det vil jeg gerne her også takke dig for.

Da jeg tiltrådte som formand efter Lars var der nogle der var betænkelige ved om jeg dog kunne have sådan en gammel ræv siddende i bestyrelsen. Ville jeg på nogen måde kunne fungere som formand med den gamle erfarne formand som menings medlem. Jeg havde ingen betænkeligheder, og jeg synes selv det er gået fint. Jeg vil gerne takke dig for den støtte og de råd jeg har fået de første år på denne post. Grunden til at jeg ingen betænkeligheder havde, er måske, at jeg stolede på den egenskab ved Lars som jeg før har nævnt: Han stod parat men greb kun ind hvis det virkelig var nødvendigt.

På klubbens vegne vil jeg gerne sige tusind tak for dit mangeårige virke i bestyrelsen og håber du fortsat vil stå parat som en anden Holger Danske og træde til hvis lokummet virkelig brænder på.