Se den nye rengøringsliste for sommersæsonen 2018  under menupunktet 'Kun for medlemmer'.  

 Klubben har fået nyt ro-reglement

Se under 'Om klubben'

 

 Se på rokort om instruktion i roning med 2 åre.Billedresultat for coastal rowing

 DSC 0032
   

Beretning for 2015:

Antallet af medlemmer er i 2015 uændret 78 fra året før. Dog har en del forladt klubben i året, men til gengæld har vi fået pænt mange nye medlemmer i året. I 2014 roede vi 20.265 km og i 2015 roede vi 19.178 km. Der er dog en vis usikkerhed på om disse tal kan sammenlignes idet vi er gået fra manuel roprotokol til det elektroniske rokort.

Det var spændende, da vi startede sæson 2015 med den elektroniske protokol. Efter lidt indkøringsproblemer med netadgangen kørte det hele overraskende godt. Igennem sæsonen har medlemmerne taget muligheden for at lave aktiviteter på rokortet til sig. Sidst på sæsonen kunne man opleve, at et medlem lave en aktivitet, som sagde: Jeg vil gerne ro på søndag -  er der nogen der vil med? Dette er efter min mening rigtig godt, det giver alle medlemmer lige adgang til at komme med, og på denne måde bliver det ikke de samme indspiste hold, der ror den ene gang efter den anden.

I beretningen sidste år lovede jeg at vende tilbage til føljetonen: Revnerne i nordvæggen som opstod efter renoveringen af kloaknettet i 2013. Vi er nået så langt, at der har været en taksator til at vurdere skaden sidst på året. Vi har intet hørt efter besøget, men det aftaltes med taksatoren, at vi hellere måtte få udbedret skaden, og Niels O. har være så venlig at love at dette bliver gjort. Ligeledes tilrådede taksatoren os at styrke østgavlen i bådehallen - et projekt man kunne overveje hvis vi alligevel skal bygge om i bådehallen.

Ved standerhejsningen i marts kunne vores æresmedlemmer Grete og Rosa indvie den nye bro som takket være et godt bidrag for A.P. Møllers fond blev rigtig fin. Om den også er godt bygget, kan man være i tvivl om efter den skade den fik lige efter nytår i en kraftig østenblæst. Vores brobygger arbejder på sagen og udfører de nødvendige reparationer uden beregning.

I god overensstemmelse med den version for klubben - som vi senere skal se og diskutere - fortsatte motionstilbudet travetursaktiviteten også i 2015. Tilslutningen har ikke altid været lige stor, men motions- og turudvalget skal have stor tak for deres ihærdighed, og vi er mange der har haft glæde af turene.

Tilbud til medlemmerne om fælles roture har også i 2015 været mange. Foruden madpakketure i lokalfarvandet har der været arrangeret mange ture. I samarbejdet med Assens Roklub en forårstur i Smålandshavet og løvfaldstur på Gudenåen i oktober. Pinsetur til Lundeborg blev desværre aflyst. Klubbens sommerferietur gik til Flensborg Fjord. Gennem ronetværk Fyn var vi 5 med på en dejlig tur fra Bogense til Æbelø - en på grund af vejrforhold sjælden oplevelse. Fællestur i Horsens Fjord i september.

I april måned holdt vi et velbesøgt medlemsmøde om sikkerhed. Efterfølgende har bestyrelsen arbejdet med et nyt ro-reglement, hvor vi har lagt øget vægt på sikkerheden og udnyttet brug af oppustelige regningsveste. Senere vil der blive en gennemgang og debat af ro-reglementet ved Finn. En tak til Tryg-fonden som har gjort det muligt for os at indkøbe nye oppustelige redningsveste, et tiltag der i højeste grad øger sikkerheden til søs.

Et gammelt ønske om et nyt gulvtæppe blev endelig realiseret sidst på året. Projektet har været på tapetet i flere år, men er gang på gang blevet taget af igen på grund af afblæste tage og bortskyllet bro.

Nye medlemmer? Dette spørgsmål er et evigt tilbagevendende problem for klubbens ledelse. Vi er kommet frem til, at det er bedre at lave åbent hus og introduktionsarrangementer i august frem for april/maj. Når folk har gået hele sommeren og set på de glade roere på vandet, og man kan være på vandet uden fare for frostskader, så er lysten til at deltage på en prøvetur større. Så planen er vist at lave instruktionsweekend i august i 2016. Et andet tiltag som skulle skaffe nye medlemmer er indførelsen af rospinning som ny motionsaktivitet.

For 10 år siden var der også problemer med at skaffe nye medlemmer og kajaksporten var i kraftig vækst. Man besluttede dengang at lave en egentlig kajakafdeling som skulle tale til de mange der dengang var tiltrukket af denne form for vandsport. Det var ikke uden problemer. På generalforsamlingen i 2006 måtte man debattere følgende forslag fra lederen af kajakafdelingen: Generalforsamlingen udtrykker sit ønske om at arbejde mod at roafdeling og kajakafdeling er ligeværdige i klubben. Efter en kort debat vedtog generalforsamlingen denne formålstilkendegivelse. Men at man fra kajakafdelingen følte at det var nødvendigt at bringe spørgsmålet på bane siger alt om, at der i klubben var brydninger mellem en ny aktivitet og den traditionelle roer-kultur. Desværre uddøde kajakafdelingen med årene idet de ledende kajakfolk udvandrede til kajakklubber i Faldsled og Faaborg. Ved afgangen skrev kajaklederen et åbent brev i årebladet og gav os følgende afskedssalut: Roklubben er i øjeblikket en gammeldags klub, bygget på gamle rotraditioner, og ikke (endnu) udviklet til en rigtig idrætsklub. Men det kan godt ændre sig.

I dag er det fitness-bølgen som man med rospinning prøver at skabe medlemsfremgang på. Vi skal senere debatterer hvor sikkert er det, at vi på denne måde kan få nye medlemmer, og hvor store ændringer i klubhusets indretning er vi parate til at acceptere. Med andre ord: Hvor skal ergometermaskinerne placeres, i opholdsstuen eller i det nuværende lokale eventuelt med en udvidelse ud i bådehallen. Der har i bestyrelsen været uenighed om dette spørgsmål og jeg ser frem til at generalforsamlingen giver den nye bestyrelse nogle klare linjer at arbejde videre efter.  

Efter 4 år i bestyrelsen har Finn Madsen ønsket at træde ud af bestyrelsen. Finn har arbejdet meget for øget sikkerhed og det nye ro-reglement er for en stor del hans fortjeneste. Ligeledes var han aktiv ved udarbejdelse af vores nye vedtægter i 2013. Finn har været rochef og været med at arrangere et utal af fællesture og fester. Tak for dit store arbejde for Faaborg Roklub.

Udviklingsprojekt i roklubben

På generalforsamlingen supplerede Alice formandens beretning med at fortælle om dét udviklingsprojekt, som bestyrelsen har arbejdet med i efteråret. DFfR har tilbudt klubben at deltage i projektet gratis, da vi er de første, der gennemfører udviklingsprojektet. Anne Karina fra DFfR er oplægsholder og tovholder. Der har været afholdt 2 af 3 møder og der har været arbejdet mellem møderne.

d. 30.9. arbejdede bestyrelsen med foreningstesten. Denne viste, at klubben har en fin økonomi, og at den daglige drift og de administrative systemer kører fint.

Udviklingsmuligheder kunne være: Forbedre kommunikationen til presse, samarbejdspartnere og nye medlemmer. Der kunne samarbejdes med andre klubber, og lokalsamfundet kunne inddrages. Der kunne udvikles på arbejdsopgaver til frivillige, herunder kunne opgaverne beskrives, de frivillige kunne uddannes, og der kunne evt. udnævnes en frivilligansvarlig.

Alice takkede på bestyrelsens vegne alle de frivillige, som yder et stort stykke arbejde for klubben.

Mødet d. 30.9. sluttede med, at der blev udarbejdet en vision for Faaborg roklub for 2025.

d. 24.11. arbejdede bestyrelsen med en SUMU analyse af klubben (Styrker, Udviklingspotentiale, Muligheder, Opmærksomhedspunkter)

Styrkerne, der blev nævnt er: Trofaste medlemmer, mange udfører frivilligt arbejde og der er mange forskellige aktiviteter, f.eks. roning, rospinning, madaftner og gåture.

Udviklingspotentiale, som bestyrelsen blev enige om at starte med at fokusere på, er: Fokus på at skaffe flere medlemmer, mere rospinning, og derfor skal købes flere roergometre, andre vinteraktiviteter, flere måder at tjene penge på, f.eks. hjælp på Heartland festival, Egeskov slot i juni md.